ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε., ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 5415/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12 Μαΐου 2005. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ. 

Στο Σύλλογο συμμετέχουν απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Παραρτήματος Χανίων, καθώς και ισότιμων Τμημάτων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό όπως ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου. 

Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να συμμετέχουν στη μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιοποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων και συγκεκριμένα στους τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας και Υδατικών Πόρων και Γεωπεριβάλλοντος.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

Ο Σύλλογος, αναλαμβάνει  πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε προσπάθειες για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της διαχείρισης των φυσικών πόρων στην Ελλάδα. Επίσης, φροντίζει στην κατάρτιση των μελών του και τη διάδοση και προαγωγή της επιστήμης της διαχείρισης των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Βασικός σκοπός της σύστασης του Συλλόγου είναι η προάσπιση και προαγωγή των Επαγγελματικών, Ασφαλιστικών και Συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών και η μέσω αυτής αναβάθμιση του επιστημονικού τους έργου.

Σκοπός του Συλλόγου είναι να διεκδικήσει οργανωμένα σε πρώτη φάση τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος που μέχρι σήμερα δεν υφίστανται σε αντίθεση με τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος για δικάιωμα όλων των πολιτών στην εργασία. Γι' αυτό, ο Σύλλογος έχει ανάγκη τη συμμετοχή όλων των Πτυχιούχων για πιο αποτελεσματική προσπάθεια.

Όργανα του Συλλόγου

Τα όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Στο Σύλλογο μπορούν να συμμετέχουν απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος του Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, του Παραρτήματος Χανίων καθώς και απόφοιτοι από αντίστοιχα Τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Για την εγγραφή στο Σύλλογο απαιτείται επικυρωμένο πιστοποιητικό αποφοίτησης και το χρηματικό παράβολο για την εγγραφή. Σύμφωνα με απόφαση της 2ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε σαράντα ευρώ (40€).

Με την εγγραφή τα μέλη παραλαμβάνουν μια συμβολική κάρτα μέλους καθώς επίσης και ενημερώσεις για όλες τις κινήσεις που κάνει ο Σύλλογος στα θέματα που τον απασχολούν.

Η ετήσια ανανέωση εγγραφής, αντιστοιχεί σε πέντε ευρώ (5€). Η ανανέωση είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες του Συλλόγου.

Τα παραπάνω ποσά αποτελούν και τους μοναδικούς πόρους του Συλλόγου και με αυτούς ικανοποιούνται τα πάγια έξοδα του.

Η πληρωμή της εγγραφής μπορεί να γίνει και μέσα από τραπεζική συναλλαγή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Σύλλογο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: samfpp@gmail.com.


?????? ?????????? ????????? ??????? ????? & ????????????? ?.?.

Ο πτυχιούχος Μηχανικός Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε., μπορεί να απασχοληθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Μπορεί να απασχοληθεί είτε ως μισθωτός, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι τομείς που μπορεί να απασχοληθεί είναι:

 - Περιβαλλοντική εκτίμηση και διαχείριση

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΜΑS, ISO14000)
 • Διαχείριση περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)

- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 • Σχεδιασμός, χωροθέτηση και διαχείριση συστημάτων Α.Π.Ε.
 • Αδειοδότηση μονάδων Α.Π.Ε.
 • Εγκατάσταση μικρών μονάδων (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά)

- Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων

 • Σχεδιασμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού
 • Σχεδιασμός και διαχείριση μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων 
 • Έλεγχος και διαχείριση συστημάτων υγρών αποβλήτων 
 • Μελέτη και διαχείριση λεκανών απορροής

- Διαχείριση στερεών αποβλήτων

 • Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Σχεδιασμός και μελέτες χωροθέτησης Χώρων Υγειονομικής Ταφής
 • Διαχείριση Αποβλήτων ειδικού τύπου (νοσοκομειακά, βιομηχανικά)
 • Αποκατάσταση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων

- Εργαστηρια περιβαλλοντικών μετρήσεων

 • Ατμοσφαιρική ρύπανση
 • Δειγματοληψία και χημική ανάλυση δειγμάτων
 • Mετρήσεις αιολικού και ηλιακού δυναμικού 


ΝΕΑ 

Στις 28 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε η 3η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, όπου συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν τους Πτυχιούχους και οι ενέργειες που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο από το Σύλλογο.   

Αποφασίστηκε η άμεση παρακολούθηση του Π.Δ. για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων καθώς και η επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων που υπάχρουν στο Σύλλογο. Στη Γ.Σ. πραγματοποιήθηκαν και εκλογές για ανάδειξη νέων μελών στο Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τους:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                Κασιμάτης Βασίλης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         Κιούσης Παναγιώτης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                 Μπάνου Στέλλα

ΤΑΜΙΑΣ:                                      Λούκας Αγαθοκλής

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:         Ρίστας Γιώργος

ΜΕΛΟΣ:                                       Κυριαννάκη Ιωάννα

ΜΕΛΟΣ:                                       Μακαρονά Ελένη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

 • Ο Σύλλογος δίνει σε όποιο μέλος το ζητήσει αντίγραφο του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος. Στον Οδηγό καταγράφονται αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ένας πτυχιούχος.

 • Οι απόφοιτοι του Τμήματος, μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, παίρνουν από τη Γραμματεία βεβαίωση που πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

 • Όσοι ενδιαφέρονται να βοηθήσουν ενεργά το Σύλλογο, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο samfpp@gmail.com.

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με το Σύλλογο, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση samfpp@gmail.com, καθώς επίσης και με την Υπεύθυνη σε θέματα επικοινωνίας του Συλλόγου Κα Στέλλα Μπάνου στο τηλέφωνο 6972 818 872, ώρες επικοινωνίας 11π.μ.-2μ.μ. και 6μ.μ.-8μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

word to html converter html help workshop This Web Page Created by SAMFPP chm editor perl editor ide